Chính phủ yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi hơn để DN tiếp cận vốn

Chính phủ cũng đã yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xử lý nợ xấu, khuyến khích nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào việc mua, bán nợ xấu. Đó là một trong những nội dung đã được đưa ra trong Nghị quyết 01 về những nhiệm vụ, các giải pháp nhằm chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Chính phủ vừa ban hành. Dich vu ke toan thue

Chính phủ yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi hơn để DN tiếp cận vốn

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, các địa phương

nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hội gia đình đều tiếp cận với nguồn vốn tín dụng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh một cách có hiệu quả, áp dụng đổi mới trong công nghệ, đầu tư vào những ngành có tiềm năng phát triển tốt. Chính phủ cũng đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, phấn đấu đến thời điểm cuối 2015 đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3%, gắn với cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo định hướng: Dich vu ke toan thue

Hoàn thiện được khuôn khổ pháp lý cho thị trường mua, bán, xử lý nợ, tài sản nhằm đảm bảo, trách nhiệm của những người đi vay và quyền hạn của chủ nợ; Khuyến khích những nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào việc mua, bán nợ xấu; tăng tiềm lực, năng lực cho công ty VAMC, thực hiện việc mua bán nợ theo đúng như cơ chế thị trường; Tăng thanh tra, giám sát về tình hình nợ xấu và chất lượng tín dụng cũng như việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng. Dich vu ke toan thue

Chính phủ yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi hơn để DN tiếp cận vốn 1

Đồng thời, Chính phủ cũng đã yêu cầu NHNN phối hợp với các bộ, cơ quan nhằm mục đích hoàn thiện các quy định, chính sách quản lý với các cổ đông, các giới hạn cũng đã sở hữu vốn điều lệ, quy định về an toàn trong việc sử dụng nguồn vốn, giới hạn cấp tín dụng… Tăng cường trong công tác thanh tra việc chấp hành những quy định về góp vốn, sở hữu, chuyển nhượng nguồn vốn, đầu tư tài chính, cho vay đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cổ đông và những người liên quan…

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment

chobuonban365.com - WSO 2.5