Học thuyết về nền kinh tế hỗn hợp (P7)

Những tác động bên.ngoài như vậy làm cho hoạt động kinh tế không hiệu quả. Vì vậy, chính phủ phải sử du hoc nhat dụng đến luật- lệ để điều hành kinh tế như là một phương pháp để ngắn chặn những tác động tiêu cực bên ngoài như ô nhiễm nước và không khí, khai thác đến cạn kiệt khoáng sản, chất thải gây nguy hiểm cho thức ăn, thuốc uống, thiếu an toàn và các chất phóng xạ…

Học thuyết về nền kinh tế hỗn hợp

Thứ ba, chính phủ phải đảm nhiệm sản xuất các hàng hóa công cộng. Theo xuất khẩu lao động nhật bản các nhà kinh tế, hàng cá nhân là một Toại hàng ho'a mà nếu như một người đã dùng thì người khác không thể dùng được nữa. Còn hàng công cộng là một loại hàng ho'a mà ngay cả khi một người đã dùng thì người khác vẫn co' thể dùng được. Ví dụ, không khí trong sạch và quốc phòng là hàng hóa công cộng. Đặc trưng của hàng hóa cồng cộng dịch vụ kế toán trọn gói là: 1/ Về mặt kỹ thuật, một người tiêu dùng mà không làm giảm số lượng sẵn co' đối vối người khác, và 2/ Không thể loại trừ bất cứ ai ra khỏi việc tiêu dùng này, trừ khi phải trả giá quá đát.

ích lợi giới hạn của hàng ho'a công cộng đối với xã hội và tư nhân là khác nhau. Nhỉn chung, ích lợi giới hạn mà tư nhân thu được từ hàng ho'a công cộng là rất nhỏ, vì vậy, tư nhân thường không muốn sản xuất hàng ho'a công cộng. Mặt khác, có nhiều hàng hóa công cộng có ý nghía quan trọng cho quốc gia như quốc phòng, luật pháp trật tự trong nước nên không thể giao cho tư nhân được, vì vậy, chính phủ phải nhảy vào sản xuất hàng hóa công cộng.

Thứ tư là thuế. Trên thực tế, phần chi phí của chính phủ phải được trả tiền thuế thu được. Tất cả mọi người đều phải chịu theo luật thuế. Sự thực là toàn bộ công dân tự mình lại đặt gánh nặng thuế lên mình, và mỗi công dân cũng được hưởng phần hàng công cộng do chính phủ cung cấp. Như vậy, chính phủ phải can thiệp vào thị trường để nâng cao hiệu quả của thị trường. Chính phủ đề ra luật lệ đi đường và mua hàng công cộng như đường sá, do đó, tạo điều kiện dễ dàng cho tư doanh hoạt động trôi chảy, ngăn cản sự lạm dụng của các doanh nghiệp. Khi họ trở thành những 'kể tham lam, độc quyền chiếm đường và kiềm chế hoạt động của các doanh nghiệp khác.

Posted in: Kinh tế

Leave a Comment

chobuonban365.com - WSO 2.5