Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp là những khoăn thù lao phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sàn phẩm, trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ như tiền lưcmg chính, lương phụ và các khoản phụ cấp có tính chất lương (phụ cấp khu vực, đát Tại đây đò, độc hại, phụ cấp làm đêm, thêm giờ…), tiền ăn ca, tiền ăn định lượng. Ngoài ra, chi phí nhân công trực tiếp còn bao gồm các khoản đóng góp cho các quỹ Bảo hiểm xã hội, Bão hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công đoàn do chủ sừ dụng lao động chịu và được tính vào chi phí kinh doanh theo một tỷ lệ nhất định với số tiền lương phát sinh của công nhân trực tiếp sàn xuất.

Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí trả trước (còn eọi là dich vu bao cao tai chinh cuoi nam chi phí chờ phân bổ) là các khoán chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ này mà được tính cho hai hay nhiều kỳ kế toán sau đó. Đây là những khoản chi phí phát sinh một lần quá lớn hoặc do bản thân chi phí phát sinh có tác dụng tới kết quả hoạt động của nhiều Dịch vụ báo cáo thuế kỳ kế toán. Xu hướng của các nhà kế toán hiện nay là những chi phí trà trước nào chỉ liên quan đến một năm tài chính thì chuyển hết một lần vào chi phí kinh doanh mà không cần phân bồ (trừ một số khoản như giá trị bao bì luân chuyển xuất dùng hay giá trị đồ dùng xuất cho thuê…); còn đối với những khoản chi phí trả trước liên quan đến từ 2 năm tài chính trở lên thì đưa vào chi phí trả trước dài hạn.

Thuộc chi phí trả trước có thể gồm các khoản sau: Giá trị công cụ, dụng cụ nhỏ xuất dùng thuộc loại phán bổ nhiều lần (từ 2 lần trờ lên): Giá trị sửa chữa lớn tài sàn cố định ngoài kế hoạch: Tiền thuê TSCĐ, phương tiện kinh doanh… trà trước; Giá trị bao bì luân chuyến, đồ dùng cho thuê xuất dùng; Dịch vụ mua ngoài trà trước (điện, điện thoại, nước…); ​Chi phí mua bào hiểm lài sàn, bào hiếm kinh doanh, bến bãi…; 

 

Lãi tiền vay trả trước; Lỗ về tỳ giá hổi đoái trong giai đoạn xây dựng cơ bàn (thời kỳ trước hoạt động của doanh nghiệp); Lãi về mua trả góp tài sàn cổ định; Chi phí nghiên CÍOI, thí nghiệm, phát minh, sáng chế… (giá trị chưa tính vào tài sàn cố định vô hình); Tiền thuê đất trà trước 1 lần cho cà thời gian thuê, thời gian phân bo vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đát; Giá trị lợi thể kinh doanh của DN (là khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế và giá trị ghi số cùa von Nhà nước khi chuyển doanh nghiệp ¡00% vốn Nhà nước thành công ty cồ phần, thời gian phân bo không quá 10 năm).

Posted in: Ô tô xe máy

Leave a Comment

chobuonban365.com - WSO 2.5