Sức mua đồng tiền

Mục đích tham vọng chính của quyển sách này thực ra chỉ là đem lại một sự khôi phục và mở rộng "lý thuyết số lượng" của tiền tệ cũ. Bằng cách sửa chữa chút ít mà người ta thường đem lại cho lý thuyết đó, người ta có thể khảng định một cách không dõ dự rằng về cơ bản, lý thuyết đó là đúng. Diều cần thiết từ lâu đo không phải là việc phủ định nó, mà là du hoc nhat việc xem xét lại cẩn thận cái lý thuyết đáng tôn kính đo'" (sức mua của tiền tệ SMT – lời tựa). Những vận động thực tế và những vận động tiền tệ "thương mại là một vận động của những giao dịch.

Sức mua đồng tiền

Dù là ngoại thương hay nội thương, đó chỉ giản đơn là sự trao đổi mặt vận động của những quyền đối với các của cải lấy một vận động ngang giá của tiền tệ, hay những thứ thay thế tiền tệ. Cái thứ hai của hai dòng chẩy đó được dịch vụ kế toán trọn gói gọi là "lưu thông" của tiền tệ và phương trình được xác lập giữa chúng là phương trình chung của những giao dịch. Chính phương trình đo' là chủ đề chủ yếu của quyển sách này" (SMchlI – 3). Tiên tệ và lợi tức. Một món tiền, thực tế, không bao giờ mang lợi tức, nếu cái đó nghĩa là, no' thêm vào những sự dễ dàng cho quá trình trao đổi, chính là những sự dễ dàng đó tạo thành sự mất mát bề ngoài về lợi tức mà người ta phải chịu khi giữ nó trong túi mà không đầu tư. (SMchlI – 1).

Những môi giới lưu thông. Trong thực tiễn, tiền tệ và dich vu ke toan thue tron goi các tồn khoản tính bằng séc là những môi giới lưu thông duy nhất (SMchlI – 1). Phương trình chung của những giao dịch. "Nếu người ta coi thường ảnh hưởng của sự lưu thông ngân hàng về các séc, thì người ta có thể nói rằng, mức của giá cả chỉ phụ thuộc vào ba loại nguyên nhân" 1) Số lượng tiền tệ lưu thông. 2) "trình độ hoạt động" của nó, nghĩa là sự lưu thông nhanh chóng của nó (hoặc số trung binh các lần mà tiền được đổi với các của cải trong một năm. 3) Khối lượng toàn bộ các giao dịch (hoặc số của cải mua được bằng tiền tệ). Lý thuyết gọi là "thuyết số lượng" theo thuyết đó, giá cả biến đổi theo tỷ lệ với số lượng tiền tệ, thường được trình bầy không đúng nhưng bỏ qua các séc – no' là đúng theo nghĩa rằng mức các giá cả thay đổi theo tỷ lệ thuân với số lượng tiền tệ lưu-thông với điều kiện sự nhanh chông của Ịưu thông eủa nó và khối lượng toàn bộ của những giao dịch mà đồng tiền đó phải thỏa mãn" (SMchir- 2). '     

V Phương trinh trao đổi. Diều đó đặt ra các đại lượng MV (trong đó D = các chi tiêư, khối lượng toàn bộ của lưu thông tiền tệ, nghĩa là số lượng tiền tệ xuất trả cho các của cải trong một tập thể nhất định trong một năm nhất định và D/M số lượng trung bình của 'tiền tệ trong lưu thông, tỷ suất thu hồi tiền tệ trong chức năng làm đồ vật để lấy thứ khác trong các việc trao đổi, nghĩa là, tốc độ lưu thông của tiền tệ) các số hạng bằng p và các số hạng bằng Q phải phù hợp với toàn bộ cộng đồng và với toàn năm… Tóm lại, chúng ta thấy rang, dưới những điều kiện đặt ra mức giá cả thay đổi, 1) theo tỷ lệ thuận với số lượng tiền tệ lưu thông (M), 2) theo tỷ lệ thuận với tốc độ lưu thông của no' (V), 3) Theo tỷ lệ nghịch với khối lượng toàn bộ của các giao dịch mà nó phục vụ (T), cái thứ nhất của ba mối liên hệ đó là quan trọng nhất. No' tạo thành lý thuyết số lượng tiền tệ" (SM – ch-II 4 và 5).

Posted in: Kinh tế

Leave a Comment

chobuonban365.com - WSO 2.5